قسط

 

این صفحه صرفا برای کمک در شیوه پرداخت در مواقع ضروری میباشد لطفا بدون هماهنگی با مدیریت ندا سیستم اقدام به پرداخت نفرمایید.

 

راهنمایی: میتوانید با بالا بردن تعداد سفارش در این صفحه مبلغ کل را با مبلغ مورد نظر برابر کنید.

 

** توجه **    از این صفحه فقط با هماهنگی استفاده گردد   ** توجه **